Okręg PZW w Przemyślu
http://www.43.pzw.org.pl

Komunikaty

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2018 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

Komunikaty | 2018-03-21 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU

 

w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2018 roku oraz

podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

 

 1. Uchwałą Nr 8/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 04 listopada 2017

ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2018r.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium

ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2018 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.

4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 R.

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 

 

II . W oparciu o §46 ust. 8 Statutu PZW podjęto Uchwałę Nr 2/2017 Zarządu Okręgu PZW

w Przemyślu z dnia 24 października2017 r.

ustalającą następujące wysokości składek i opłat jak również wysokość opłat za egzamin

na kartę wędkarską – obowiązujące w 2018r.

 

 

Składki i opłaty za egzamin na kartę wędkarską w 2018 r.

 

 

Lp.

Wysokość

Zakres

1.

220,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(górska-100%)

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami

dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

PZW z wyłączeniem trolingu na wszystkich wodach

śródlądowych płynących, zbiornikach i zbiorniku w Lublińcu

Starym (również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego

2

110,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(górska-50%)

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety wszystkie

2.1.

20,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – ulgowa

(górska-ulgowa)

-odznaczeni złotą odznaką z wieńcami.(dotyczy całej Polski)

3

 

30,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna - (uczestnika)

(upoważnia do wędkowania w całej Polsce)

3.1

bezpłatnie

W 2018 roku nowowstępujący członkowie uczestnicy są zwolnieni z wszelkich innych opłat poza składką członkowską w kwocie 22,- zł + 1,- zł na ubezpieczenie-upoważnia do wędkowania tylko na terenie Okręgu PZW Przemyśl

4

160,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna-100%)

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyłączeniem trolingu na wszystkich wodach nizinnych śródlądowych płynących, zbiornikach i zbiorniku w Lublińcu Starym (również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego.

5

80,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna-50%)

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety wszystkie

 

 

 

6

60,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca 100%

 

 

7

30,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca 50%

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- mężczyźni od 65 roku życia,

- kobiety od 60 roku życia

 

 

8

 

 

 

 

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (górskie, nizinne i zbiorniki)

 

25,-

-jednodniowa

50,-

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

80,-

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

9

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (górskie nizinne i zbiorniki)

45,-

-jednodniowa

95,-*

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących) * od dnia 21.03.2018r.

150,-*

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)
* od dnia 21.03.2018r.

 

10

 

400,-

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla

niezrzeszonych i cudzoziemców - wszystkie wody (górskie i nizinne oraz zbiorniki)

 

Ponadto w podjętej w dniu 24.10.2017r. przez Zarząd Okręgu PZW uchwale postanowiono:

 

 1. Członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW” a także mężczyźni, od 65 roku życia oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat - są uprawnieni do 50% ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód.

 2. Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” uprawnieni są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

 3. Kobiety (wszystkie) uprawnione są do 50% ulgi w składce rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód.

 4. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z wnoszenia składki na zagospodarowanie i ochronę wód, natomiast winni opłacić składkę na ubezpieczenie w wysokości 1,- zł oraz pobrać zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnionego do rybactwa w macierzystym kole.

 5. Wysokość jednej diety na 2018 rok dla osób pełniących funkcje społeczne z wyboru, wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych)

 6. Wysokość diety dla skarbnika wynosi:

-za sprzedane składki członkowskie, okręgowe i wpisowe – 4% wartości,

-od każdej kwoty (10,- zł) z tytułu braku rejestru połowu – 1,- zł (jeden złoty)

Odpowiednie środki na ten cel winny być zaplanowane w budżecie Kół.

 1. Podział składki członkowskiej ustala się na poziomie:

10% ZG PZW, 45% dla Okręgu PZW i 45% dla Kół PZW.

 1. W dalszym ciągu do 30 kwietnia pobiera się opłatę sankcyjną w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za brak rejestru. Po tym terminie nie pobiera się opłaty sankcyjnej, natomiast wędkarz płaci składkę wpisową.

 2. Opłaty składek okresowych można dokonać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Okręgu PZW w Przemyślu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489.

 

Uwagi i informacje o charakterze ogólnym.

 

 1. Uiszczona składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód upoważnia również do wędkowania na wodach nizinnych i zbiornikach.

 2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14-tu lat i mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności oraz cudzoziemcy.

 3. Członkami- uczestnikami są osoby urodzone w dniu 01.01.2002r. i później- bez względu na dzień uiszczenia składki.

 4. Młodzież szkolna i studencka w przedziale wiekowym 16-24 lat, są to osoby urodzone w przedziale 01.01.1994r. – 31.12.2001r.

 5. Współmałżonek wędkujący w ramach wspólnego łowiska, musi posiadać kartę wędkarską oraz bezpłatne zezwolenie uprawnionego do rybactwa i może wędkować tylko w wodach nizinnych.

 6. Echosondy wolno używać na wszystkich wodach Okręgu.

 7. Obowiązuje zakaz trolingu na wszystkich wodach Okręgu.

 8. Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt na wszystkich zbiornikach Okręgu z wyłączeniem zbiorników w Lublińcu Starym, Radymnie, Ostrowie ZEK nr I oraz Torkach na części PZW.

 9. Zakaz wędkowania ze środków pływających od zmroku do świtu (tj. jedna godz. po zachodzie słońca i jedna godz. przed wschodem słońca).

 10. Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt oraz brodzenia od dnia 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku na zbiorniku Lubliniec Stary.

 11. Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni.

 12. Udział w zawodach wędkarskich należy odnotowywać w rejestrze połowów jako wejście na łowisko.

 13. Skarbnicy Kół zobowiązani są do przedkładania „Rejestrów połowu” wraz z „Rozliczeniem przyjętych wpłat”. Jeżeli przy rozliczeniu brakuje „Rejestru połowu” lub wpłaty za brak rejestru, to kwotą 10 zł zostanie obciążony skarbnik za każdy brakujący rejestr.

 14. Na 2018 rok obowiązują dwa porozumienia:

 

 • z Okręgiem PZW Krosno – bezpłatnie i dotyczy odpowiednio do wniesionych składek przez Członków umawiających się Okręgów wód górskich i wód nizinnych.

Porozumienie nie dotyczy łowisk specjalnych i komercyjnych.

 

 • z Okręgiem PZW Zamość bezpłatnie i dotyczy tzw. „wód granicznych” tzn. wędkarze stowarzyszeni w Okręgu przemyskim mogą wędkować na części obwodu rybackiego Tanew nr 1 będącego na terenie Województwa podkarpackiego.

Wędkarze stowarzyszeni w Okręgu Zamość mogą łowić na części rzeki Wirowa w granicach Województwa lubelskiego.

 

 1. Zezwolenia okresowe nie upoważniają do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Krośnie i w Zamościu.

 

 

INFORMACJA:

 

1. W 2018 roku wpłata za składki okresowe 1, 3 i 7 dniowe tylko na rachunek

bankowy Okręgu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 przez bank, pocztę lub internet.

 

Dla zezwoleń 1, 3 i 7 dniowych dostępne jest w internecie (na stronie Okręgu

www.pzw.org.pl/43) „Zezwolenie” (bez hologramu) uprawniające do wędkowania łącznie

z wydrukiem dowodu wpłaty.

 

 

2. Dla członków honorowych i członków-uczestników, mających opłacone składki w swoim

macierzystym Okręgu, należy wydać „Zezwolenie” (bezpłatnie) z hologramem i odnotować fakt ten

w rozliczeniu przyjętych wpłat.

 

KOMUNIKAT dot. zmiany opłat okresowych dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Obniż się opłty:

 • 3 - dniowe ze 100,- zł. na 95,- zł.
 • 7 - dniowe ze 180,- zł. na 150,- zł.

Zmiana obowiązuje od 21 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki