Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2019 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

Komunikaty | 2019-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU

w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2019 roku oraz

podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

 

Uchwałą Nr 61/IX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 21 września 2018 ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2019r.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 61/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2019 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

90,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 • Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr 61/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

II . W oparciu o §46 ust. 8 Statutu PZW oraz w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu

nr 6/2018 z 26.09.2018r Prezydium ZO PZW w Przemyślu podjęto Uchwałę

nr 115/2018 z dnia 13.11. 2018 r.

 

ustalającą następujące wysokości składek okręgowych i opłat jak również wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską – obowiązujące w 2019r.

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 115/2018 Prezydium ZO

PZW w Przemyślu z dnia 13.112018 r.

Składki i opłaty za egzamin na kartę wędkarską w 2019 r.

 

Lp.

Wysokość

Zakres

 

1.

 

230,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(tzw. górska-100%)

Na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami

 

2

 

220,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. górska-100%)

Rezygnacja ze środków pływających

3

115,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – ulgowa

(tzw. górska-ulgowa 50%)

Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

 

4

 

 

110,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa ((tzw. górska-ulgowa 50%)

Rezygnacja ze środków pływających

 

5

 

40,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna uczestnik Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

5.1

Bezpłatnie

W 2019 roku nowo wstępujący członkowie uczestnicy są zwolnieni z wszelkich opłat poza składką członkowską w kwocie 22 zł + 1 zł na ubezpieczenie – upoważnia tylko do wędkowania na terenie Okręgu PZW Przemyśl

 

6

 

30,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką z wieńcami)

Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

 

 

 

7.

180,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 100%).

Wszystkie metody i środki pływające Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

8.

90,-

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 50%).

Wszystkie metody i środki pływające. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

 

9.

 

160,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. wody nizinne 100%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

10.

80,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. wody nizinne 50%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

11

50,-

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 100%

Do składki 180 zł.

11 A

70,-

Składka uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia do składki 160 zł, od dnia 01 luty 2019 r.

12.

25,-

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia - 50%

13.

10,-

Dotyczy dopłaty za środki pływające.

 

 

14

 

 

 

 

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (wszystkie wody i metody również ze środków pływających)

25,-

-jednodniowa

50,-

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

95,-

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

 

15

 

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (wszystkie wody i metody również ze środków pływających.)

45,-

-jednodniowa

95,-

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących).

150,-

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

 

16

 

450,-

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla

niezrzeszonych i cudzoziemców - wszystkie wody i metody również ze środków pływających.

17

420,-

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla niezrzeszonych i cudzoziemców – wszystkie wody i metody bez środków pływających

18

0,-

Egzamin na kartę wędkarską.

 

Przemyśl 10.12.2018r. - poprawiono

 

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 115/2018 Prezydium ZO

PZW w Przemyślu z dnia 13.11.2018 r.

 

Ponadto w podjętej w dniu 13.11.2018r. przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW uchwale

w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu nr 6/2019 z 26.09.2018r. postanowiono:

 1. Członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW” a także mężczyźni, od 65 roku życia oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat - są uprawnieni do 50% ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód.

 2. Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” uprawnieni są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

 3. Kobiety (wszystkie) uprawnione są do 50% ulgi w składce rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód.

 4. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z wnoszenia składki na zagospodarowanie i ochronę wód, natomiast winni opłacić składkę na ubezpieczenie w wysokości 1,- zł oraz pobrać zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnionego do rybactwa w macierzystym kole.

 5. Wysokość jednej diety na 2019 rok dla osób pełniących funkcje społeczne z wyboru, wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych)

 6. Wysokość diety dla skarbnika wynosi:

  - za sprzedane składki członkowskie, okręgowe i wpisowe – 4% wartości,

  - od każdej kwoty (10,- zł) z tytułu braku rejestru połowu – 1,- zł (jeden złoty)

  - Odpowiednie środki na ten cel winny być zaplanowane w budżecie Kół.

 7. Podział składki członkowskiej ustala się na poziomie: 10% ZG PZW, 45% dla Okręgu PZW i 45% dla Kół PZW.

 8. W dalszym ciągu do 30 kwietnia pobiera się opłatę sankcyjną w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za brak rejestru. Po tym terminie nie pobiera się opłaty sankcyjnej, natomiast wędkarz płaci składkę wpisową.

 9. Opłaty składek okresowych można dokonać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Okręgu PZW w Przemyślu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489.

 

Uwagi i informacje o charakterze ogólnym.

 

 1. Uiszczona składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty dla nie zrzeszonych upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach ogólnie dostępnych.

 2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14-tu lat i mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności oraz cudzoziemcy tymczasowo przebywający w Polsce.

 3. Członkami- uczestnikami są osoby urodzone w dniu 01.01.2003r. i później- bez względu na dzień uiszczenia składki.

 4. Młodzież szkolna i studencka w przedziale wiekowym 16-24 lat, są to osoby urodzone w przedziale 01.01.1995r. – 31.12.2002r.

 5. Współmałżonek wędkujący w ramach wspólnego łowiska, musi posiadać kartę wędkarską oraz bezpłatne zezwolenie uprawnionego do rybactwa i może wędkować tylko w wodach nizinnych.

 6. Echosondy wolno używać na wszystkich wodach Okręgu.

 7. Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt na wszystkich zbiornikach Okręgu będących w wykazie zawartym w „Zezwoleniu” z wyłączeniem zbiorników w Lublińcu Starym od 15marca do 30 września, Radymnie, Ostrowie ZEK nr I oraz Torkach na części PZW.

 8. Zakaz wędkowania ze środków pływających od zmroku do świtu (tj. jedna godz. po zachodzie słońca i jedna godz. przed wschodem słońca).

 9. Na zbiorniku Lubliniec Stary obowiązuje od 01.01.2019r zakaz przebywania na wyspach oraz zakaz połowu z wysp a także zakaz brodzenia od 15 marca do 30 września

 10. Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni.

 11. Udział w zawodach wędkarskich należy odnotowywać w rejestrze połowów jako wejście na łowisko.

 12. Skarbnicy Kół zobowiązani są do przedkładania „Rejestrów połowu” wraz z „Rozliczeniem przyjętych wpłat”. Jeżeli przy rozliczeniu brakuje „Rejestru połowu” lub wpłaty za brak rejestru, to kwotą 10 zł zostanie obciążony skarbnik za każdy brakujący rejestr.

 13. Na 2019 rok obowiązują trzy porozumienia (szczegóły na stronie internetowej Okręgu):

 • z Okręgiem PZW Krosnobezpłatnie i dotyczy wyłącznie uprawnienia do wędkowania przez członków Okręgu przemyskiego na wszystkich obwodach rybackich Okręgu Krosno odpowiednio do wniesionych składek przez Członków umawiających się Okręgów.

  Wędkarze Okręgu Krosno mogą wędkować na wszystkich wodach Okręgu Przemyśl w zależności od posiadanych uprawnień.

Porozumienie nie dotyczy łowisk specjalnych i komercyjnych.

 • z Okręgiem PZW Zamość – bezpłatnie i dotyczy tzw. „wód granicznych” tzn. wędkarze stowarzyszeni w Okręgu przemyskim mogą wędkować na części obwodu rybackiego Tanew nr 1 będącego na terenie Województwa podkarpackiego.

Wędkarze stowarzyszeni w Okręgu Zamość mogą łowić na części rzeki Wirowa w granicach Województwa lubelskiego.

 • Z Okręgiem PZW Rzeszów – bezpłatnie - na podstawie zawartego porozumienia od dnia 01.01.2019r. udostępniono trzy zbiorniki wodne, w tym jeden „No Kill” (bez możliwości zabierania i przetrzymywania ryb) w m. Świętoniowa – Gniewczyna Łańcucka.

  Zezwolenia okresowe nie upoważniają do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Krośnie i w Zamościu.

 

INFORMACJA:

 1. W 2019 roku wpłata za składki okresowe 1, 3 i 7 dniowe tylko na rachunek bankowy Okręgu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 przez bank, pocztę lub internet. Dla zezwoleń 1, 3 i 7 dniowych dostępne jest w internecie (na stronie Okręgu www.pzw.org.pl/43) „Zezwolenie” (bez hologramu) uprawniające do wędkowania łącznie z wydrukiem dowodu wpłaty.

 2. Dla członków honorowych i członków-uczestników, mających opłacone składki w swoim macierzystym Okręgu, należy wydać „Zezwolenie” (bezpłatnie) z hologramem i odnotować fakt ten w rozliczeniu przyjętych wpłat.

 3. Dopuszczalne jest zapisanie trwałe zezwolenia okresowego i dowodu wpłaty w telefonach komórkowych. Jeżeli podczas kontroli telefon jest nieczynny lub nienaładowany, posiadacz traktowany będzie jako nie posiadający zezwolenia.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin